Regulamin

Regulamin sprzedaży dokonywanej za pomocą środków porozumiewania się na
odległość (sprzedaż internetowa i telefoniczna)


1. Informacje ogólne.


1. Firma URMIK Spółka Jawna z siedzibą w Michałowie Rudnickim ul. Częstochowska 36, od 1 lipca 2010r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego XVII Wydziału KRS Sadu Rejonowego w Częstochowie pod numerem KRS 0000349341. Spółka posiada numer Regon 241499620 nadany przez Urząd Statystyczny w Częstochowie ul. Niepodległości 20/22 oraz numer NIP 9492136594 nadany przez II Urząd Skarbowy w Częstochowie ul. Tkacka 3/5.
 

2. Sprzedaż towarów w drodze internetowej dokonywana jest za pośrednictwem stron internetowych o następujących adresach: www.ekosiarki.pl, www.e-kosiarki.pl, www.dakr.pl, eurosystems.com.pl 


2. Definicje


Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:


1. Konsument – osoba fizyczna nabywająca towar w celach nie związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową;
2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej nabywająca towar w celu związanym choćby pośrednio z działalnością gospodarczą, zawodową lub statutową;
3. Kupujący – podmiot w pkt. 1 i 2 składający ofertę umowy sprzedaży za pomocą środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem w/w stron internetowych lub telefonicznie;


3. Zamówienia.


1. Na wskazanych w pkt I.2. stronach internetowych Firma URMIK prezentuje towary wraz ze wskazaniem ich ceny nabycia, orientacyjnej aktualnej dostępności towarów i orientacyjnego przewidywanego terminu wysyłki.
2. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez koszyk sklepowy lub telefonicznie. System automatycznie generuje powiadomienie o złożonym zamówieniu, w którym Kupujący winien dokonać potwierdzenia poprzez kliknięcie w odpowiedni link. Zamówienia niepotwierdzone przez Kupującego przez okres 3 dni od momentu jego złożenia będą automatycznie usuwane, a zamówienie nie będzie realizowane. Niezbędnym elementem złożonego zamówienia jest podanie przez Kupującego jego adresu e-mail lub numeru telefonu, dzięki któremu Firma URMIK będzie mogła dokonać potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamówienia nieposiadające numeru telefonu lub adresu e-mail nie będą realizowane. Do konsumentów w zakresie okresu realizacji zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W przypadku ofert składanych przez Przedsiębiorców zostaje wyłączony przepis art. 661 Kodeksu cywilnego.
3. Na zakupiony towar Firma URMIK wystawia kupującemu paragon fiskalny lub fakturę VAT. Przy zakupie przez Przedsiębiorcę, faktura VAT zostanie wystawiona tylko pod warunkiem podania przez niego pełnych danych firmy wraz z numerem NIP. 
4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych.(Dz.U.Nr.133 poz.883) uprzejmie informujemy, że zobowiązujemy się do ochrony danych adresowych. Administratorem tworzonej w ten sposób bazy jest Firma URMIK. Każdemu klientowi przysługuje prawo do wglądu do przesłanych danych osobowych oraz ich poprawy lub usunięcia. Złożenie zamówienia wraz z jego potwierdzeniem przez Kupującego jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach dotyczących umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych Firmy URMIK. 


4. Zapłata za zamówiony towar.


Zapłata za towar zakupiony w Firmie URMIK nastąpić może w następujących formach:


1. Przelew/wpłata na rachunek bankowy. Zapłata następuje poprzez dokonanie  przelewu/wpłaty na rachunek bankowy Firmy URMIK, przed dokonaniem wysyłki towaru do Kupującego. Dane potrzebne do dokonania przelewu/wpłaty na rachunek Firmy URMIK zostaną przesłane Kupującemu na wskazany przez niego adres e-mail, wraz z podanym możliwym terminem wysyłki towaru. Towar zostanie Kupującemu wysłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Firmy URMIK.
2. Płatność przy odbiorze. Zapłata za zamówiony towar następuje gotówką przy odbiorze towaru od kuriera lub przedstawiciela handlowego Firmy URMIK. w chwili dostarczenia towaru, kurierowi lub przedstawicielowi handlowemu naszej firmy, gotówką.
3. Zakup na raty.  Firma posiada system ratalny Banku Credit Agricole - pełna procedura ratalna >>TUTAJ<<
4. Przelewy24.pl. Celem skorzystania z tej formy płatności niezbędnym jest wcześniejszy kontakt telefoniczny Kupującego z Firmą URMIK, mający na celu ustalenie aktualnej dostępności zamówionego towaru na stanie magazynowym. Firma URMIK umożliwia zapłatę za towar kartami płatniczymi lub przelewami on-line.
5. mTransfer Sposób zapłaty skierowany dla Kupujących posiadających rachunek internetowy w mBanku. Kupujący nie musi oczekiwać na na zaksięgowanie środków na rachunku bankowym Firmy URMIK, a realizacja zamówienia następuje niezwłocznie. Przed wyborem tej formy płatności niezbędny jest kontakt z Firmą URMIK, w celu potwierdzenia aktualnej dostępności produktu.       

6. PayPal Płatność PayPal.pl, stworzona specjalnie do płatności zagranicznych, jak i krajowych. Zamówienie może być zrealizowane jeszcze w tym samym dniu. Przed wyborem tej płatności prosimy o kontakt ze sklepem, potwierdzając dostęp produktu. ( dodatkowa opłata 3 % od ceny produktu )
 

 

5. Leasing.


Niezależnie od sprzedaży towarów z wykorzystaniem jednego z wyżej wskazanych sposobów płatności, istnieje możliwość skorzystania z leasingu za pośrednictwem naszej firmy. W takim przypadku po otrzymaniu zamówienia przekazujemy wszystkie dane do przedstawiciela VB LEASING, który zajmuje się dopełnieniem wszelkich formalności. Kupujący może również skorzystać z wybranej przez siebie firmy leasingowej, w takim wypadku załatwienia wszelkich formalności dokonuje samodzielnie klient u wybranego leasingodawcy, który następnie nabywa towar od Firmy URMIK.


6. Ceny i warunki dostawy towarów.


Przesyłka kurierska
1. Dostarczany towar w zależności od jego gabarytów spakowany jest w kartonowe opakowanie lub umieszczony jest na drewnianej palecie. Cena przesyłki na terenie kraju jest zryczałtowana i jest uzależniona od wagi i gabarytów urządzenia ( od 15 zł do 320 zł brutto) . Po odebraniu towaru prosimy w obecności kuriera o sprawdzenie, czy paczka nie była otwierana lub nie jest uszkodzona. Jeśli stwierdzona zostanie, iż paczka jest uszkodzona lub była otwierana  klient winien odmówić przyjęcia przesyłki. O fakcie tym prosimy poinformować Firmę URMIK wysyłając e-mail na adres reklamacje@urmik.pl lub telefonicznie na numer 34 329 78 48. Po otrzymaniu informacji od klienta Firma URMIK wyśle nową przesyłkę do Kupującego, na koszt firmy URMIK.
2. Wszystkie przesyłki doręczane są Kupującemu na zasadzie „door to door”. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia przesyłki, której waga przekracza 10 kg. Do dostarczanego sprzętu dołączona będzie dokładna instrukcja pierwszego samodzielnego zmontowania i uruchomienia sprzętu, wraz z dowodem zakupu (paragon lub Faktura VAT) oraz ewentualna kartą gwarancyjną. Standardowo przesyłka na terenie kraju dociera na miejsce w ciągu 24 godzin od momentu wysłania. Dostawy odbywają się w dni robocze, w godzinach od 9 do 17. Na życzenie klienta istnieje mozłiwość dostawy niestandardowej tj. w soboty oraz do godziny 9 i po 17 w dni robocze, lecz  wymaga to dopłaty w wysokości 120 zł. Dopłaty Kupujący dokonuje gotówką przy odbiorze przesyłki.
3. Jeżeli umowa sprzedaży została zawarta z Przedsiębiorcą Firma URMIK nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towarów będących następstwem działania lub zaniechania firmy kurierskiej, oraz za  wynikłą z tego powodu szkodę. 

 Transport firmowy URMIK
1. Dostarczenie towaru własnym transportem przez pracowników Firmy URMIK dotyczy towarów o wartości powyżej 10 000 zł. W czasie dostawy, pracownik Firmy URMIK przeprowadzi niezbędne szkolenie Kupującego w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia. Dostarczany towar będzie zmontowany i przygotowany do pracy. Dzień oraz godzina dostawy ustalana jest indywidualnie z każdym klientem i zależna jest od dostępności towaru oraz miejsca jego dostarczenia. Standardowo termin ten wynosi od 2 do 5 dni roboczych.
2. Do dostarczanego towaru dołączony będzie dowód zakupu (paragon lub Faktura VAT) oraz ewentualna karta gwarancyjna.


Odbiór osobisty
Odbiór osobisty w siedzibie Firmy URMIK możliwy jest po wcześniejszym złożeniu zamówienia poprzez koszyk sklepowy, wybraniu odpowiedniej opcji dostawy i otrzymaniu od nas potwierdzenia o dostępności zamawianego towaru. Odbierając towar, pracownik naszej firmy przeprowadzi niezbędne szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia. Odbierany towar będzie zmontowany i przygotowany do pracy. Kupujący nie ponosi żadnych
opłat związanych z odbiorem, za wyjątkiem kosztów samodzielnego dojazdu i transportu.


7. Gwarancja oraz niezgodność towaru z umową.


1. Towar sprzedawany przez Firmę URMIK posiada gwarancję sprzedającego, producenta lub dystrybutora, obowiązującą na terenie całego kraju. Jeśli dostarczony wraz z towarem dokument gwarancji nie stanowi inaczej, w przypadku gdy towar nabywa Konsument okres gwarancji wynosi 24 miesiące, natomiast gdy towar nabywa Przedsiębiorca 12 miesięcy, z jednoczesnym wyłączeniem praw z tytułu rękojmi wynikającej z przepisów Kodeksu cywilnego. 
2. Reklamacje należy składać na piśmie na adres siedziby Firmy URMIK, e-mailem na adres serwis@urmik.pl lub ustnie w siedzibie Firmy URMIK.
3. Niezależnie od roszczeń z tytułu gwarancji Konsumentowi przysługują prawa określone w ustawie z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

4. Więcej w karcie gwarancyjnej - >>TUTAJ<<


8. Serwis


1. Zamówiony towar przed jego wysyłką do Kupującego zostanie przez pracownika serwisu Firmy URMIK sprawdzony pod kątem jego kompletności, sprawności oraz zgodności ilościowej z zamówieniem. Następnie po zapakowaniu towar zostanie wysłany do Kupującego. 
2. W przypadku gdy gwarancji na towar nie udziela Firma URMIK, a jedynie jego producent lub dystrybutor wykaz wszystkich punktów serwisowych na terenie Polski winien znajdować się w dokumencie gwarancyjnym lub na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. W przypadku trudności w realizacji swoich praw gwarancyjnych lub konieczności serwisu pogwarancyjnego prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres serwis@urmik.pl lub po zarejestrowaniu/zalogowaniu na naszej stronie www.ekosiarki.pl i skorzystania z działu reklamacji (RMA) w ustawieniach konta.


9. Zwrot sprzedanych towarów.


1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni od jego otrzymania. Warunkiem dokonania zwrotu ceny towaru jest wysłanie na adres Firmy URMIK lub e-mailem na adres sprzedaz@urmik.pl lub poprzez moduł zwrotów w sklepie internetowym w ciągu 14 dni od momentu otrzymania dostawy towaru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym (towar powinnien być spakowany w tym samym pudełku lub na tym samym nośniku), chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Przy odstąpieniu od umowy przez Konsumenta zwrot towaru zawsze odbywa się na koszt firmy URMIK. Po otrzymaniu przez nas przesyłki, zostanie do Państwa wysłana prośba o podanie numer konta bankowego, na który ma być zrobiony zwrot pieniędzy. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

3. Zwrot towaru poprzez moduł zwrotów w sklepie internetowym:
3a. Konsument poprzez zalogowanie się na sklepie internetowym może skorzystać z modułu "zwrot towaru".
3b. Zwrot towaru może odbyć się 3 opcjach:
- poprzez Pocztę Polską (wymiary paczki max.: 60cm x 50 cm x 65 cm, waga 30 kg) - Konsument sam wybiera gdzie ma dostarczyć paczkę do najbliższego punktu Poczty Polskiej oraz wydrukowanie gotowego listu z modułu "zwrot towaru".
- poprzez kuriera K-EX (paczka do 30 kg) lub kuriera Rabena (paczka powyżej 30 kg) - odbiór paczki odbywa się u Konsumenta
- poprzez dostarczenie do naszego sklepu stacjonarnego pod adresem: 42-270 Michałów Rudnicki, ul. Częstochowska 36


4. W stosunku do Konsumentów wraz z towarem jest dostarczany wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Adres pod który trzeba dostarczyć oświadczenie: Urmik Sp.J. , Michałów Rudnicki, ul. Częstochowska 36, 42-270 Kłomnice. Można pobrać, także wzór >>TUTAJ<<

 


10. Postanowienia końcowe


Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania w trakcie korzystania ze sklepu internetowego Firmy URMIK lub telefonicznie, w szczególności za błędnie podane dane niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia (omyłka co do wyboru towaru lub jego ilości towaru, błędny adres dostarczenia towaru itp.). Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą URMIK a Kupującym, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami
właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą URMIK a Kupującym, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Firmy URMIK.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.10.2011r . Co do transakcji zawartych przed dniem 07.10.2011r. obowiązuje wcześniejsza wersja regulaminu dostępna na wniosek Kupującego złożony w Firmie URMIK.  

 

>> REGULAMIN OD 25 GRUDNIA 2014 r. <<

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel